ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΞΩΡΑϊΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ (ΠΙΚ) ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ

 

Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών (ΠΙΚ) ζητά προσφορές για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων & εξωραϊσμό της κύριας εισόδου του οικήματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών (ΠΙΚ) στην οδό Μιλήτου αρ. 2, στον Στρόβολο.

 

1 . Αντικείμενο προσφορών

Οι προσφορές αφορούν εργασίες για την ανακατασκευή της ράμπας, καθώς και βελτιωτικά έργα & εξωραϊσμό της κύριας εισόδου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Οι εν λόγω εργασίες αναφέρονται αναλυτικά και φαίνονται στα σχέδια ή/και θα ζητηθούν από τον Αρχιτέκτονα του έργου.

 

  1. Οδηγίες προς τους προσφοροδότες

Λεπτομερείς οδηγίες προς τους προσφοροδότες, τα έντυπα προσφοράς,  οι όροι του Συμβολαίου, καθώς και τεχνικοί όροι, Δελτίο ποσοτήτων, όλα τα απαιτούμενα Σχέδια και οι μελέτες, και όλες γενικά οι πληροφορίες για τα έργα, περιγράφονται διεξοδικά και περιέχονται  στα Έγγραφα Προσφορών.

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες τεχνικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αλέξανδρο Ποστεκκή, Αρχιτέκτονα μέλος της Αρχιτεκτονικής Ομάδας του έργου, τηλ 99785887.

 

  1. ‘Εγγραφα Προσφορών.

Τα Έγγραφα Προσφορών μπορούν να παραλειφθούν από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών στην οδό Μιλήτου αρ.2, στον Στρόβολο τηλ. 22516937 μεταξύ 9.00 και 14.00  εργάσιμες ημέρες.

 

  1. Υποβολή Προσφορών

Η κάθε προσφορά και όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως περιγράφονται στα έγγραφα των προσφορών, θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, πάνω στον οποίο θα γράφεται:

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΞΩΡΑϊΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

   ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ (ΠΙΚ) ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ»

 

  1. Τελευταία ημέρα υποβολής των Προσφορών

Οι προσφορές θα πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, μεταξύ 9.00 και 14.00 και να δοθούν ιδιοχείρως στην επί καθήκοντι γραφέα έναντι απόδειξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο  μέχρι   τη

Δευτέρα  20 Ιουλίου, ώρα  14.00  και θα ισχύουν  μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

 

      6.  Γενικά

Το ΠΙΚ μπορεί να ακυρώσει την προσφορά χωρίς να είναι υποχρεωμένο να δώσει  οποιεσδήποτε εξηγήσεις σε οποιονδήποτε.

Το ΠΙΚ δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 

26 Ιουνίου, 2020                                                                              

                                                                        ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ