Η παρούσα πολιτική αφορά την Επεξεργασία (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) Προσωπικών Δεδομένων (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) που λαμβάνει χώρα από το Δήμο Στροβόλου (εφεξής ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Δήμος»). Ο Δήμος, ως αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστά voμικό πρόσωπo δημoσίoυ δικαίoυ, η σύσταση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985 και εδρεύει στην Λεωφόρο Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος. Στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιών και/ή καθηκόντων και/ή δραστηριοτήτων του, ο Δήμος επεξεργάζεται ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) των δημοτών, των εργοδοτουμένων ή/και των συνεργατών του, των μελών του συμβουλίου του και άλλων φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, υποβάλλουν αιτήματα ή έρχονται σε επαφή με το Δήμο.

Ο Δήμος αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από το Δήμο και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επωφελήθηκαν, επωφελούνται ή προτίθενται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες του Δήμου, σε συνεργάτες, εργοδοτούμενους, δημότες καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν συμβατική σχέση με το Δήμο ή είχαν συμβατική σχέση με το Δήμο στο παρελθόν ή/και υποβάλλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις/καταγγελίες/ερωτήματα στο Δήμο ή/και έρχονται σε επαφή με το Δήμο. Είναι σημαντικό όπως μελετήσετε την παρούσα πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε όταν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ούτως ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις πρακτικές του Δήμου για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.