Πλήρεις Υποτροφίες Σχολικής Εφορείας Καραβά 


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά


«Κληροδοτήματος  Γεωργίου Τσίμον»


 


Η Σχολική Εφορεία Καραβά προκηρύσσει για το 2015 υποτροφίες , χορηγίες, σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές από το κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον, ευεργέτη της Σχολικής Εφορείας με βάση τα πιο κάτω:


1.       Ποσό μέχρι 10,000€ θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όλους τους άριστους πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα που θα έχουν βαθμό απολυτηρίου 18.5 και άνω, σαν μερική υποτροφία μόνο για το πρώτο έτος σπουδών. Το ποσό της υποτροφίας δεν θα υπερβαίνει τα 500€ . Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποτροφία του πρώτου έτους για τους δύο ή περισσότερους που θα τύχουν πλήρους υποτροφίας. Τα κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια όπως και γα τις χορηγίες που παραχωρούνται από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά. Καλούνται όσοι πληρούν τα κριτήρια να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά για το Ταμείο Υποτροφιών Δήμου Καραβά.


2.       Θα παραχωρηθούν δύο πλήρεις υποτροφίες διάρκειας 3 – 5 χρόνων , ανάλογα με τα χρόνια φοίτησης, ύψους 2,500€ η κάθε μία, σε πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Καραβά ή τα περίχωρα, με βαθμολογία απολυτηρίου 19 6/12 και άνω. Οι υποτροφίες θα δίνονται στην βάση των όρων των Κρατικών Υποτροφιών Πρόγραμμα Α΄ .  Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι περισσότεροι από δύο, το θέμα θα εξετάζεται από την επιτροπή υποτροφιών του κληροδοτήματος Γεωργίου Τσίμον που έχει ορίσει το Δ.Σ. της Σχολικής Εφορείας. Υποψήφιοι που έχουν πάρει υποτροφίες από άλλες πηγές θα πρέπει να το δηλώσουν με την αίτησή τους. Εάν το ποσό της υποτροφίας που έχουν λάβει    είναι μικρότερο των 2,500€ η επιτροπή θα το συμπληρώνει. Το υπόλοιπο ποσό της υποτροφίας θα παραχωρείται στον πρώτο επιλαχόντα που είναι ο τρίτος σε κατάταξη κ.ο.κ.    Όσοι άριστοι απόφοιτοι πληρούν το βασικό κριτήριο με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 6/12 και άνω να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά. Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών  (ΙΚΥ).


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλέφωνο 22516937, ώρες γραφείου ή να αποστείλουν μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Karavas[email protected]


Σημειώνεται ότι για τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των υποτροφιών, καθώς και τα προσφερόμενα ποσά δυνατόν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του καταπιστεύματος.


Για τη Σχολική Εφορεία Καραβά

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.