Κηδεία Αδελφής Καλλινίκης (Καλλιόπης Τσαγγαρίδου) – 12.11.2019